مطالب توسط فاطمه قائم مقامیان

اثر پیگمالیون و ارتباط آن با مدیریت منابع انسانی

گاهی برخی موضوعات هستند که در رابطه با علوم مختلف می توانند مورد استفاده قرار گیرند. یکی از آن موارد، مقوله ای است به نام اثر پیگمالیون. اما اثر پیگمالیون چیست و چه تاثیری بر مدیریت منابع انسانی دارد؟

سیر تکامل رویکرد های منابع انسانی

در مطلب پیشین، به طور مختصر به به سیر تحول و توسعه منابع انسانی پرداختیم. اما این که چه روندی طی شد تا این تکامل اتفاق افتاد، موضوع مطلب حاضر است. از ابتدای پیدایش مقوله منابع انسانی، دیدگاه های گوناگونی مطرح شد و مکاتب متفاوتی شکل گرفت. همراه ما باشید تا مدل ها و دیدگاه های […]

مدیریت منابع انسانی، از گذشته تا امروز

مدیریت منابع انسانی، شاخه ای از علم مدیریت است که رشد و تحول بسیاری داشته است. آنچه که در گذشته کمترین اهمیت را داشته، امروز کانون توجهات مدیران استراتژیک در سازمان های بزرگ و پیشرو شده است. منابع انسانی در واقع نه فقط یک عنوان، بلکه نشان دهنده دیدگاه و نگرشی است که جایگزین نگرش […]